Capita 150 Jaar Katholiek leven in Nederland

DVD 87.645 pagina's

Herderlijke brieven 1853-2003.
Geschiedenis Bisdom Haarlem 1873-1957
Geschiedenis Bisdom Utrecht 1875-1958
Geschiedenis Katholiek Nederland 1959-1991

Katholieke geschiedenis van Nederland ca. 1850 - 2000

Herderlijke brieven 1853-2003
Anderhalve eeuw bisschoppelijke leiding over de hen toevertrouwde gelovigen.
In de honderdvijftig jaren die zijn verlopen sinds het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853, hebben de Nederlandse bisschoppen tot 2003 met elkaar 2231 brieven geschreven. Het gaat daarbij om brieven waarin in meerdere of mindere mate sprake is geweest van kerkelijk leergezag. Brieven met uitsluitend ‘dienstmededelingen’ zijn buiten beschouwing gelaten. Daarmee is anderhalve eeuw bisschoppelijk spreken eenvoudig voor raadpleging beschikbaar gekomen. Of het nu gaat over de sociale leer, de rol van priesters en leken, de vrouwenbeweging, de keuze tussen vak- en standsorganisaties, de huwelijksmoraal of het verzet tegen de jodenvervolgingen: alles wat de bisschoppen hierover uit hoofde van hun functie van de preekstoel hebben laten voorlezen “in alle kerken en kapellen waarover een rector is aangesteld”, is op deze DVD snel na te zoeken.
Voorts zijn op deze DVD de volgende seriewerken opgenomen:
 
  • Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem (1873-1957)
  • Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht (1875-1958)
  • Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland (1959-1991)
ISBN: 978-90-76650-39-5
Verschenen: 2011