Taaltijdschriften 19de eeuw

DVD 38.378 pagina's

Tijdschriften Taal en Letterkunde uit de 19de eeuw (1835 - 1907)

Op deze DVD, met ruim 38.000 pagina's, zijn de belangrijkste tijdschriften op taal en letterkundig gebied uit de 19de eeuw verzameld.

-Magazijn voor Ned. Taalkunde 1847-1852
-Archief voor Ned. Taalkunde 1847-1853
-Nieuw Archief Ned. Taalkunde 1855
-Nieuw Ned. Taalmagazijn 1853-1857
-Taalkundig Magazijn 1835-1842
-Noord en Zuid (Ned-België) 1877-1907
-Taal en Letteren 1891-1906
-De Taalgids 1859-1867
-Taal en Letterbode 1870-1875
-Onze Volkstaal 1882-1885

Uit het voorwoord van de “Taal- en Letterbode 1870” de opvolger van “De Taalgids” citeren we:
Zal de studie van onze moedertaal zich behoorlijk ontwikkelen en ook voor 't beschaafde deel onzer natie vruchten afwerpen, dan moet er een tijdschrift bestaan, dat uitsluitend aan de beoefening van 't Nederlandsch gewijd is. Tot nog toe voorzag de Taalgids in die behoefte en stelde, dank zij den onvermoeiden ijver zijner wakkere redacteurs, gedurende een reeks van jaren onzen taalgeleerden de gelegenheid open tot 't openbaar maken van de uitkomsten huns onderzoeks. Maar de dood van den uitnemenden TE WINKEL bracht hierin verandering. Zijn verdienstelijke medearbeider, de Heer VAN DIJK, zag zich door zijne
drukke beroepsbezigheden in de onmogelijkheid gesteld om den last van 't redacteurschap alleen te dragen. 'T gevolg daarvan was, dat de Taalgids ophield te bestaan. Van verschillende zijden werden nu pogingen gedaan om iets nieuws tot stand te brengen, maar vergeefs. Eindelijk wendden zich de Erven Bohn tot ons met verzoek de Redactie te aanvaarden van een tijdschrift geheel in den geest van den Taalgids ingericht. Hoewel alles behalve blind voor de groote bezwaren daaraan verbonden, meenden wij echter een in onze oogen zoo belangrijke zaak door een weigering niet te mogen tegenhouden. Aldus ontstond de Taal- en Letterbode, gelijk wij ons pleegkind doopten, en zagen wij ons genoodzaakt 't doornige redacteurspad te betreden. Zal onzen Bode een lang leven beschoren zijn?

De inhoudsopgave van het eerste deel van Taal en Letteren geeft een beeld van de kwaliteit van de schrijvers en van de aard van de artikelen.

ISBN: 90-77580-
Verschenen: 2006