Voorwaarden

Gebondenheid aan deze algemene voorwaarden
De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de Stichting Historic Future en/of Arik goederen en diensten van welke aard ook aan de klant levert.

Offertes
Alle offertes c.q. aanbiedingen gedaan door de Stichting Historic Future en/of Arik zijn geheel vrijblijvend.
De Stichting Historic Future en/of Arik behoudt zich het recht voor om een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de klant aansprakelijk te zijn.

Wijzigingen
De Stichting Historic Future en/of Arik behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Indien na het sluiten van de overeenkomst een wijziging van de prijs optreedt, zal de wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

Rechten van digitale eigendommen
Alle rechten van digitale eigendom op de inhoud van CD’s en DVD’s, ontwerpen, documentatie, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de Stichting Historic Future en/of Arik, of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Geheimhouding en beveiliging
De Stichting Historic Future en/of Arik zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de klant.

Kwaliteitsinspanning
De Stichting Historic Future en/of Arik zal zich inspannen om de levering van haar diensten goed en zorgvuldig te laten plaatsvinden, met inachtneming van de haar ter dienst staande technische middelen.

!